acil durum eylem planı

acil durum eylem planı, yangın eylem planı örneği, okul eylem planı örneği, yangın söndürme ekibi tablosu, tahliye planı, osgb hizmeti, deprem müdahale yöntemleri, acil durum eylem planı aşamaları

acil durum eylem planı

acil durum eylem planı

acil durum eylem planı

acil durum eylem planı ; Hayat gündelik seyrinde devam ederken meydana gelebilecek olan yangın, doğal afet, kimyasal veya basınçlı kapların patlama olasılıkları, terör saldırıları ve sabotaj gibi durumlarda işyerindeki personellerin alması gereken birtakım tedbir zincirleri bulunmaktadır. Bu tedbir zincirinde hangi konuların yer aldığı, tedbirlerin anlatılması, planlanması ve gerekli görülen tatbikatlarının yapılması “Acil Eylem Planı” olarak adlandırılmaktadır.

Meydana gelebilecek olan bu tür olumsuz durumlarda son derece trajik olaylar meydana gelebilmektedir. Acil eylem planlaması sayesinde her sektördeki firmalarda yaşanabilecek olan risklere karşı işyerindeki tüm bireyler hazır tutulur. İşyerindeki kişilerin hazır tutulması için planlama, iş bölümü ve gerçek tatbikatlar bu planlamanın içerisinde yer almaktadır.

acil durum eylem planı aşamaları

Doğal afet ve acil durumlarda yönetim dört ayrı aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme aşamalarıdır. Bizler bu noktada acil durum yönetim sistemimizde esnek bir şekilde planlama yaparak hazırlamış olduğumuz planlar, formlar, kontrol listeleri, formlar, talimatlar ve senaryolar ile kurumsal çözüm arayan kişilere hizmet vermekteyiz.

arama kurtarma tahliye ekibi – destek elemanı yönetmeliği

Acar OSGB olarak işletmelerinizin acil durum planlamaları, ilk yardım ve tahliye tatbikatları ve yangın söndürme gibi ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde sizlere sunuyoruz. İşyerlerinde yer alan yanıcı ve patlayıcı maddeleri koruyabilme, dokümanların ve talimatların hazırlanabilmesi için gerekli olan tüm tedbirleri önceden planlayarak hareket ediyoruz.

Deprem, yangın ya da beklenmeyen herhangi bir doğal afet meydana geldiği zaman saniyelerin bile ne kadar değerli ve kritik olduğunun bilincindeyiz. Uygulamalarımız sayesinde işletmelerinizin acil durumlara karşı “tepkime” süresi olarak minimum seviyelerde uygulamaya geçiyor olması maddi ve manevi açıdan sizleri büyük bir avantaja geçiriyor.

Acil durum planlarının eğitimi ve tatbikatlarından elde ettiğimiz tüm sonuçlarımızı risk analizi çalışmalarımızda da değerlendirerek araç, gereç ve teçhizat eksiklerinizi tespit ederek bu eksikliklerin giderilmesini sağlıyoruz.

ACAR OSGB – acil durum eylem planı – arama kurtarma ve tahliye

Acil Durum Eylem Planı

Yönetmelikte Ele Alınan Konular

  • İşverenlerin yükümlülükleri ve çalışanların yükümlülükleri ile sorumlulukları

  • Acil durum planının belirlenmesi ve akabinde acil durumların belirlenmesi

  • Önleyici ve sınırlandırıcı olan tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri

  • Tatkibat

  • 1 aylık kısa sürede acil durum planlaması

  • Acil durum rehberi

  • Ekip eğitimi

  • Çalışmakta olan personellerin bilgilendirilmesi ve eğitimi

  • Acil durum planları ve gerekli tatbikatları

  • Dokümantasyon

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince firmanıza uygulanacak olan “Cezai Müeyyideler”

İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun
İşyerinde 50’den az ya da çok çalışan olsun ya da olmasın
Tüm işletmelerin
Acil eylem planı yaptırılması için bir süre veya kademeli geçiş söz konusu olmadığından,
Kanunun 11 inci maddesi gereğince, 01.01.2013 tarihi itibariyle, iş sağlığı ve güvenliği yönünden işveren acil eylem planı yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Yükümlülük tüm işverenler için 01.01.2013 tarihi itibariyle başlamıştır. Aksi halde aynı yasanın 26 ıncı maddesinin, 1. fıkrasının d) bendine göre: 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarın ödenmesine hükmeder.

Acil Durum Eylem Planı
Acil Durum Eylem Planı

MEVZUAT VE CEZALAR

6331 SAYILI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İKİNCİ BÖLÜM

İşveren ile Çalışanların Görev, Yetki ve Yükümlülükleri

Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım
MADDE 11 – (1) İşveren;

Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır
Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş ve idari Yaptırımlar

İdari para cezaları ve uygulanması
MADDE 26 – (1) Bu Kanunun;
d) 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için bin Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktarda idari para cezası verilir.

6331 sayili isg kanununa göre 2017 yilinda uygulanacak idari para cezalari

İletişime Geçiniz !

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

İşyeri Hekimliği hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.
İletişime Geçiniz !

Referanslarımız