Çalışanlara iş güvenliği eğitimleri kapsamı ve önemi

İş yerlerinde çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamı oluşturarak gerekli tedbirlerin alınmasına İş güvenliği denilmektedir. İş güvenliğinin en önemli amaçlarından bir tanesi de işyerlerinde personellerin iş kazalarına karşı korunması ve işyerinin işletme güvenliğinin sağlanmasıdır. Güvenlik ise iş güvenliği eğitimleri  ile sağlanır.Bu amaçlar ile beraber iş güvenliği gerek toplumsal açıdan, gerek insani yönden gerekse ekonomik olarak çok önemli bir durumdur. Ülkemizde de 2012 senesinde yürürlüğe giren 6331 sayılı yasa ile iş sağlığı ve iş güvenliği kapsamında işçi ve işyerleri güvence altına alınmıştır. Böylece işyerinde alınacak önlemler ile oluşabilecek kazaların, bir takım arızaların ve kayıpların önüne geçilmesi amacı ile iş güvenliği eğitimleri verilmektedir.

iş güvenliği eğitimleri çalışanlara kapsamı ve önemi

Çalışanlara iş güvenliği eğitimleri, iş veren sorunlulukları

İş güvenliği bilincinin oluşturulması elbette ki işçilere verilecek eğim ile olacaktır. Çalışanların bu konuda iş güvenliği eğitimine tabi tutulması da bu bağlamda çok önemlidir. İş güvenliği eğitiminin en can alıcı noktalarından bir tanesi de hizmet içi eğitim olmasıdır. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının %98’inin insan hatalarından kaynaklandığı düşünüldüğünde önleyici eğitimin ne denli önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda işverene düşen bir takım yükümlülüklerde mevcuttur. Bu yükümlülükler;

  • İş güvenliği programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.
  • Yapılacak eğitimler için uygun mekân, araç ve gereçleri hazırlamak.
  • Personelin bu programlara katılmasını sağlamak.
  • İş güvenliği eğitimine katılan kişilere katılım belgesi düzenlemektir.

Çalışanlara iş güvenliği eğitimleri kimler tarafından verilir ?

İş güvenliği eğitimi işyeri tehlike sınıfına göre düzenli periyotlar halinde iş güvenliği uzmanlarınca verilmesi gerekmektedir. Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 3 yılda en az 1 defa, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az 1 defa, çok tehlikeli işyerleri sınıfında ise yılda 1 defa iş sağlığı eğitimi verilmesi yasa ile zorunlu tutulmuştur. İş güvenliği eğitimlerini, OSGB’lerin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri ortak olarak verebilmektedir. İş güvenliği eğitimlerinin temel prensipleri arasında;

  • Eğitime katılacak işçilerin ihtiyacı olan konuların belirlenmesi ve eğitimi çalışanların kolay bir şekilde anlayabileceği şekilde, teorik ve pratik olarak düzenlenmelidir.
  • Eğitimler gruplar halinde veya bireysel olarak verilmelidir.
  • Çalışanların bilgi ve becerisi doğrultusunda eğitimler ortaya konmalı ve ona göre anlatılmalıdır.
  • İş güvenliği eğitimleri, işçilerin iş güvenliği konusunda bilinçlenmelerini ve ortaya çıkabilecek her türlü davranışı bilinçli ve eğitime bağlı kalarak yapmalarını sağlamalıdır.
  • Verilen eğitimlerin sonucunda ölçme ve değerlendirme yapılmalıdır. Değerlendirmenin sonucunda verimli, olunmayan bir durum söz konusu ise eğitim tekrar yapılmalıdır.
  • İlk işe girişler haricinde işveren ve iş güvenliği uzmanı yeterli görür ise eğitimler uzaktan verilebilmektedir.