çevre danışmanlığı

çevre danışmanlığı

Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Çevresel etki değerlendirmesi
 • Çevre izni ve lisanları
 • Atık yönetim danışmanlığı ve atık yönetim planlaması

 • İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı
 • Deşarj izni

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) mevcut bir projenin veya gelişimin, çevre üzerindeki etkilerinin belirlendiği kanuni açıdan ele alınması gereken bir süreçtir. ÇED ile hedeflenen temel unsur, planlanmış olan ve ÇED yönetmeliğinde tanımlanmış olan faaliyetlerin çevresel açıdan olumlu ve olumsuz bütün etkilerinin geniş bir yelpazede belirlenmesidir. Belirlenen olumlu ve olumsuz durumlara karşı alınabilecek olan önlemler de ÇED kapsamında yer almaktadır.

ÇED süreçleri farklı aşamalardan meydana gelmektedir. ÇED sisteminin en önemli özelliği ise taraflar ve halkın görüşlerinin dikkate alınması ve kaygıların değerlendirilerek sürece dışarıdan katılım sağlanmasıdır. ÇED, politika, plan ve programların çevresel tüm etkilerini belirleyici olan unsurdur.

Çevre İzni ve Lisansları

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik olarak adlandırılan yönetmeliğe göre, çevre izni ve lisansları mevcut olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme, izin ve lisans işlemlerinin tüm aşamaları online olarak yürütülmekte olan bir uygulamaya sahiptir.

Emisyon, gürültü, atık su, deşarj ve atık lisansları da dahil olmak üzere çevre izin ve lisansları tek bir çevre izni adı altında “Çevre İzni, Çevre İzni ve Lisansı” olarak toplanmıştır.

Atık Yönetim Danışmanlığı ve Atık Yönetim Planlaması

çevre danışmanlığı yanısıra Atık Yönetim Danışmanlığı hizmetimiz kapsamında aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

 • Atık Yönetim Planının hazırlanması,
 • Atık envanterinin oluşturulması,
 • Atık beyan formlarının hazırlanması,
 • Atık bertaraf yöntemlerinin ve firmalarının belirlenmesinde teknik destek,
 • Tehlikeli Atıkların Yönetimi,
 • Atık Yönetimi Prosedürlerinin oluşturulması,
 • Atık azaltma teknolojileri konusunda teknik destek.

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Yetkili olan idareler tarafından işyerlerinin açılabilmesi ve faaliyete geçebilmesi için gerekli olan izine İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı adı verilmektedir. Bu ruhsat ve izin pek çok kişi tarafından GSM ruhsatı ve izni olarak da adlandırılmaktadır.

10.08.2005 tarihinde hayata geçirilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde resmi olarak işyeri açmak ve çalışma izni alabilmek için bu belgeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Deşarj İzni İçin Gerekli Belgeler

1. Başvuru dilekçesi
2. Deşarj İzni Başvuru Formu (Tüm bilgiler doldurulmuş ve tesis yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır)
3. Genel blok akım şeması ve açıklaması (Arıtma tesisi ile ilgili olanlar da eklenecektir)
4. Tesis yerleşim planı (Vaziyet planı)
5. Arıtma Tesisi Proje Onay Belgesi 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Genelgesi hükümleri gereğince;

27 Nisan 2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış olan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı gerekmektedir. Proje onayı olmayan atıksu arıtma tesisleri için proje onayı başvurusu istenecektir.
27 Nisan 2004 tarihinden önce kurulmuş veya proje ihalesi yapılmış ancak inşaatı başlamamış olan atıksu arıtma tesisleri bu Genelge hükümlerinden muaf tutulacaktır. Ancak; işletmeler bu tarihinden önce atıksu arıtma tesislerini kurduklarını, proje ihalesini yaptıklarını veya inşaatına başladıklarını resmi bir belge ile ispatladıkları taktirde; deşarj izin işlemleri için, atıksu arıtma tesisine ait proje raporu ve atıksu arıtma tesisine ait planların bulunması yeterli olacaktır.

6. Atıksu analiz raporları (En az üç adet kompozit numune analiz sonucu)

Analizlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan Laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir.
Numuneler İl Müdürlüğümüz personeli tarafından alınacaktır
7. İşletme kanalizasyon akım şeması veya altyapı projesi. Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj noktası ve koordinatları (GPS Koordinatları), Alıcı Ortam yeri belirtilecek
8. Fosseptik kullanımı varsa ve fosseptiğin vidanjörle çekildiğine dair belge, makbuz v.s.
9. Atıksuların arıtılması sonucu oluşacak arıtma çamurlarının tasfiye ve bertarafına ilişkin bilgiler
10. ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş yazısı
11. A) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni VARSA başvuru dosyasına eklenecek

B) İşletme ruhsatı veya yapı kullanma izni YOKSA

12.10.2004 tarihinden önce kurulmuş olan tesisler; bu tarihinden önce faaliyette olduklarını resmi bir belge ile ispatlayacak (Su, elektrik, doğalgaz faturası, belediyesinde alınmış resmi yazı v.b.)
12.10.2004 tarihinden sonra kurulmuş olan tesisler için inşaat ruhsatı dosyaya eklenecektir.
12. Gelecek 5 yıl için öngörülen değişikliklere ilişkin bilgiler
13. İlgili yönetmeliklere uyulacağına dair noter onaylı taahhütname
14. İşletmeye ait fotoğraflar (CD ortamında sunulacaktır.) (İşletme sahası, atıksu kaynakları, arıtma tesisi girişi, arıtma tesisi üniteleri, arıtma tesisi çıkışı, deşarj noktası vb.)

Proje onay başvuru formu
İş termin plan formu
Genelge 2005 5
Genelge 2006 15
Genelge 2006 21

DKK Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

1. Bağlı olduğu Şube Müdürlüğünden alınmış Kanal Katılım bedellerinin ödendiğine dair belge.
2. Arıtma tesisi olanlar için mes’ul Mühendis sözleşmesi ve/veya 4 aylık çalışma belgesi.
3. AAB borcunun olmadığını gösterir belge (ilgili Ruhsat Müdürlüklerince verilecektir).
4. Vergi sicil numarası ve bağlı olduğu vergi dairesi.
5. Binaya ait yapı ruhsatı veya iskan belgesi (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)
6. Tapu fotokopisi ve adres bilgileri (içme suyu havzasında faaliyet gösteren firmalar için)

çevre danışmanlık firmaları istanbul

Acar iş sağlığı ve güvenliği

İletişime Geçiniz !

Çevre Danışmanlığı hizmetimizden yararlanmak için iletişime geçiniz.

ACAR OSGB; T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.
İletişime Geçiniz !

iso 14001

 • çevre danışmanlığı nedir
 • çevre danışmanlık firması
 • çevre danışmanlık ankara
 • çevre danışmanlık yönetmeliği
 • çevre danışmanlık firmaları istanbul
 • çevre danışmanı bulundurma zorunluluğu
 • çevre danışmanlık istanbul
 • çevre danışmanlık firması başvurusunda istenen belgeler
 • iso 14001 çevre yönetim sistemi
 • iso 14001 belgesi

Referanslarımız