İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Analizi

iş güvenliğinde risk analizi, işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek tehlikelerin, belirlenmesi, tanımlanması ve derlendirilmesi böylece gerçekleşebilecek veya olası risklerin kontrol altına alınmasını sağlayacak tedbirleri alarak, sağlık bozulmalarının ve yaralanmaların en aza indirilmesini sağlamaktır. İyi bir risk analizi işletme çerçevesinde tüm risklerin tanımlandığı ve tüm bu risklere mevcut mevzuat çerçevesinde ayrıntılı bir acil durum eylem planı oluşturulmasını kapsamaktadır. Risk analizinde önemli bir noktada matris sistemidir.  Analizler can, mal, çevre bazında, sağlık ve güvenliğin değerlendirilmesine yönelik yapılmalıdır. Risklerin analizi aşaması, etki ve olasılık gibi ölçütlerin kullanılarak risklerin değerlendirilmesi için en uygun bilgiyi sağlar.

iş güvenliğinde risk analizi nasıl yapılır?

iş güvenliğinde risk analiziRiskin kaynağı, derecesi, risk altında bulunanlar dönemsel olarak izlenmeli ve gerekirse yeniden risk değerlemesi yapılmalıdır. Şayet riskli bir durum ile karşılaşılınır ise bu kabul edilemez bir durumdur. İş sağlığı ve güvenliğinde risk analizi yapılmasının amaçları;

  • Risk odaklarını bulmak
  • Risk odaklarını değerlendirmek
  • Önlemleri belirlemek
  • Önlemlerin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Risk altında bulunan tüm zararlı etkenler öncelik sırasına göre belirlenmelidir. Risk analizinin ardından acil olarak önlem alınması gerekenler ile tolere edilebilinenler ayırt edilmeli ve öncelikli olanlar için plan oluşturulmalıdır. Tüm personel belirlenen riskler açısından eğitilmeli ve sürekli iletişim halinde bulunarak gerekli revizeler yapılmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinde risk analizi yöntemlerinde iki çeşit yaklaşım bulunmaktadır. Bu yöntemler nicel ve nitel yaklaşımlardır. Analizi yapılacak koşulların durumuna göre her iki yöntem de beraber kullanılabilmektedir. Nicel risk analizi matematiksel yöntemin yani sayılar ile yapılan analiz türüdür. iş güvenliğinde risk analizi, Riskin oluşması durumunda ve oluşmasından sonraki etkilerinin nasıl olacağı konusunda sayısal değerler kullanılarak yapılır. Bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile analiz edilerek skorlar bulunur.

Riskin kontrolünde, kontrol tedbirlerini almak, riskin planlanmasını yapmak, tehlikeli veya tehlikeli olması muhtemel kaynakların ortadan kaldırılması, tehlikelinin tehlikeli olmayan ya da az tehlikeli olan ile yer değiştirilmesi, riskleri ile kaynağında mücadele edilmesi ve yapılan tüm uygulamaların, alınan tedbir ve önlemlerin izlenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Düzenli aralıklarla, işyerinden ve etkilenme alanından kaynaklanan tehlikelerin sonucuna göre iş yapısında değişim sağlanabilmektedir.