iş kazası bildirme süresi

6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde iş kazalarının hem işverenlerce, hem de sağlık hizmeti sunucularınca bildirilmesi öngörülmüştür. Buna göre, iş kazası bildiriminin işveren tarafından kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmet sunucuları tarafından da iş kazasının sağlık hizmet sunucusuna intikal tarihinden itibaren en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gerekmektedir. aksi takdirde iş kazası bildirmeme cezası uygulanır.

İdari para cezasına esas olan bildirim sürelerinin tespitinde; işveren için öngörülen 3 günlük sürenin başlangıcında iş kazasının meydana geldiği tarih, sağlık hizmeti sunucuları için öngörülen 10 günlük sürenin başlangıcında ise iş kazası vakasının intikal ettiği sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvuru poliklinik tarihi dikkate alınacaktır.

Not: 5510 sayılı Kanuna göre iş kazalarının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesindeki sürede 3 iş günüdür. aksi durumda iş kazası bildirmeme cezası uygulanır

iş kazası bildirmeme cezası

iş kazası bildirmeme cezası ne kadar

İş kazası ve meslek hastalığı bildiriminin süresi içinde yapılıp yapılmadığının tespitinde 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi esas alındığından, 2.1. ve 2.2. numaralı başlıklarında belirtilen süreler içinde söz konusu bildirim yapılmaması durumunda anılan Kanunun 26 ncı maddesinde öngörülen tutarlar üzerinden idari para cezası uygulanacaktır.

Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanması gereken işverenler ile sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları, kısa vadeli sigorta servislerince tespit edilerek, işveren servislerine bildirilecektir.

3.1. numaralı bölümünde belirtilen idari para cezasına ilişkin tebligatlar; işverenlere, sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına, işveren servislerince gönderilecektir.

iş kazası istatistikleri

Ulusal mevzuatlardaki farklılıklar nedeniyle ülkeden ülkeye hatta bir ajanstan diğerine endüstriyel ilişkin İstatistiklerin hazırlanmasında kullanılan metotlar çok geniş çapta değişiklik gösterebilmektedir.

İstatistik bilgilerini derleyen kaynaklar aşağıda gösterildiği gibidir:

 • Ulusal İstatistik Ofisleri
 • Tazminat Ajansları
 • Ulusal Sigorta veya Sosyal Sigorta Ajansları
 • iş Teftiş Kurulları
 • Kaza Önleme Ajansları

1998 yılında Cenevrede gerçekleştirilen 16. Uluslar arası Çalışma İstatistikçileri Konferansında (ICLS) alınan ilke kararında (Resolution) aşağıdaki İstatistik terimlerinin göz önüne alınması kararlaştırılmıştır.

 • Mesleki Kaza
 • Mesleki Yaralanma
 • İş görememezlik

Söz konusu konferansta alman İlke kararına göre, toplanan veriler İstihdamdaki statülerine

bakılmaksızın ülke çapında ekonominin tüm dallarındaki ve sektörlerindeki İşçi, İşveren ve kendi adına çalışanlar olmak üzere çalışanların tamamını kapsayacaktır.

İşgünü kaybına neden olan mesleki yaralanma olayları aşağıdaki hususlar için dikkate alınacaktır:

 • Toplam Olay Sayısı
 • ÖlümIü Olaylar Sayısı
 • Ölümlü Olmayan Olaylar Sayısı
 • Geçici işgöremczlik Olayları Sayısı

Meslek hastalığı olayları, kaza istatistikleri kapsamı dışında tutulmaktadır.

iş kazası istatistiklerinin oluşturulmasında kullanılan sayısal değerler arasındaki farklılıklar, karşılaştırmalı Ölçüm değerlerinin dikkate alınmasıyla anlamlı hale getirilmektedir. Bu ölçüm değerleri sıklık, olabilirlik ve ağırlık oranlarıdır.

Uluslararası İstatistikçiler Konferansında aşağıdaki iş kazası oranlarının hesaplanması karara bağlanmıştır:

iş kazası nedir – iş kazası tanımı

Takvim yılı İçerisindeki ölümlü veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1 .000.00  katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Bununla İlgili birörnek aşağıda gösterilmiştir:

850 İşçinin çalıştığı bir İşletmede, bir yıl İçerisinde 100 İş kazasının meydana geldiği ve kaybedilen İş günü toplamının İSİ (Yıllık İzin, İşe gelmeme, hastalık ve kaza gibi) 40.000 olduğu varsayılsın. (Bir yıl İçerisinde 300 iş gününün bulunduğu ve bir İş gününde 7.5 saat çalışıldığı kabul edilmektedir.)

Bu durumda, kaza sıklık oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

KSO Toplam Kaza Sayısı Toplam İnsan Saat Çalışma Sayısı 1.000.000

KSO=100/ (850*300*7.5)*1.000.00

KSO=62.01

kaza ağırlık oranı

Takvim yılı içerisindeki ölümlü ve/veya ölümlü olmayan mesleki yaralanmalardan dolayı toplam kayıp gün sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan İşçilerin çalışma saatlerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerin 1000 katsayısı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Bu durumda, kaza ağı oranı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır:

KA0: Kazalardan Dolayı Toplam Kayıp Gün Sayısı/ Toplam İnsan Saat Çalışma Sayısı X 1000

Bu oranın hesaplanması şırasında, eğer ölümlü İş kazası veya sürekli İşgöremezlik durumu mevcutsa, kazalardan dolayı toplam kayıp gün sayısına, her Ölümlü ve/veya sürekli İşgöremezlik olayı İçin ayrı ayrı 7500 gün eklenmesi gerekmektedir. Geçici İşgöremezlik olaylarında, tıbbi İşlemlerin 1 günden daha az sürmesi durumları dikkate alınmamaktadır.

kaza olabilirlik oranı

Takvim yıl İçerişindeki ölümlü, ölümlü olmayan mesleki yaralanmaların toplam sayısının, aynı yıl içerisinde referans grupta yer alan işçilerin toplam sayısına bölünmesiyle elde edilen değerin 100.00() katsayısı İle çarpılmasıyla hesaplanır. Bu oran İstatistik verilerinin edilmesi ve değerlendirilmesi açısından daha basit ve sade bir oranı temsil etmektedir. Oran tipleri, çeşitli ülkelerde, İstihdam edilen her 100.000 iş çi, her 100.000 çalışan veya her 100.000 sigortalı işçi olarak dikkate alınmaktadır. Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) İstatistiklerinde, Türkiye için her 100.000 sigortalı işçi sayısına göre değerlendirme yapılmaktadır.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) İstatistiklerinde, İş kollan bazında İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölümlerin sayısı ayrı ayn verilmemekte, yalnızca genel toplamdaki Ölümlerde İş kazası ve meslek hastalığı ayrımı yapılmaktadır.

Bu veya başka nedenlerden dolayı da, ILO tarafından düzenlenen yıllık İstatistik raporlarında, İş kazaları oranlan İçerisine meslek hastalığı sonucunda meydana gelen ölümlerin de dahil edilmesi sonucu, Türkiye’deki ölümlü İş kazası oranlan olması gerekenden daha yüksek çıkmaktadır. Bu eksik ve yanlış uygulamanın

ve ILO nezdinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de 1999 yıll İçerişinde çeşitli İş kollan bazında meydana gelen Ölümlü İş kazalarının kaza olabilirlik oranlan (yüzbinde olarak) aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak verilmektedir:

(SSK tarafından, İş kollan bazında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen ölümlerde bir ayrım yapılmamış olduğundan, belirtilen oranlar toplam ölüm sayılan dikkate alınarak hesaplanmıştır.