iş sağlığı uygulama ilkeleri

İş sağlığı etkinliklerinin amacı çalışanların sağlığının korunmasıdır. Bütün çabalara rağmen sağlığım koruyamadığımız. yani hastalanan veya kaza geçirenlerin İyileştirilmesi (tedavi Ve rehabilitasyonu) de İş sağlığı etkinlikleri arasında yer alır, ancak bu uygulamalarda temel amaç çalışanın sağlığının korunması olmalıdır. Çalışanın sağlığının korunması amacına ulaşabilmek İçin, çalışanın sağlığının nasıl bozulduğunun. çalışan bir kişinin nasıl hastalandığının veya kanıya uğradığının iyi bir şekilde İncelenmesi ve anlaşılması gereklidir. iş sağlığı uygulama ilkeleri nelerdir onlara bakalım

Çalışanların sağlığı (genel anlamda İnsan sağlığı) başlıca İki temel grup faktör tarafından belirlenir. Bunlar bireysel özellikler ve İşyeri ortam (çevre) faktörleridir. Bireysel özellikler en yalın şekli İle y özellikler gibi başka bireysel özellikler de bu anlamda önemlidir. İkinci Öge olan İşyeri ortam ölçümleri faktörleri İse sayıca pek çoktur. Anlatım kolaylığı bakımından bu faktörler, fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik faktörler ve tozlar gibi gruplara ayrılarak İncelenir.

İşyeri ortamında bulunan faktörler çalışanın sağlık durumu üzerinde bir takım Olumsuz etkilere yol açabilir. Bu etkiler bazı bireysel faktörlerle de bir araya geldiğinde daha büyük olumsuzluklara dönüşebilir. Örneğin İşyerinde bulunan tozlar kontrol altına alınmadığında çalışanın ciğerlerine girmek ve orada yerleşmek suretiyle solunum sisteminde bazı hastalıklara yol açabilir. Bu etki bir bireysel özellik olan sigara alışkanlığı tarafından olumsuz etkilenir, hastalık daha erken olarak ortaya çıkar ve daha İleri belirtilere seyreder. İşte, İş sağlığı Çalışmalarının amacı,bir yandan bireysel özellikleri önlemek hatta olanaklar ölçüşünde onların sağlığını geliştirmeye daha üstün düzeye çıkarmaya çalışmaktır. Bu amaca ulaşmak bakımından bazı noktalara dikkat edilmesi ve bazı uygulamaların yapılması gereklidir.

İş sağlığı Uygulama İlkeleri” olarak adlandırılabilecek bu uygulamalar başlıca 6 başlık altında incelenebilir.

  1. Uygun İşe yerleştirme
  2. İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
  3. İşyeri risklerinin kontrolü
  4. Aralıklı kontrol muayeneleri
  5. İşyerinde sağlık hizmeti sunulması
  6. Sağlık eğitimi ve danışmanlık

iş sağlığı uygulama ilkeleri – Uygun İşe yerleştirme

Kişilerin yaş, cinsiyet, herhangi bir sağlık sorununun varlığı, eğitimi, alışkanlıkları vb. çok özelliğinin İş ve sağlık İlişkileri bakımından önemli olduğu bilinmektedir. Çalışmaya aday olan bir kişinin işe başlamadan önce bir değerlendirmeden geçirilerek niteliklerinin belirlenmesi ve bu niteliklerine uyan bir işe yerleştirilmesi, sağlıklı Çalışan amacına ulaşmak bakımından çok temel bir uygulamadır. iş sağlığı uygulama ilkeleri maddesi içinde yer almaktadır.

Bu amaçla yapılan muayeneye “İşe giriş muayenesi” adı verilmektedir. Bu muayenelerde bazı somlarla kişinin herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı değerlendirilmektedir. Daha sonra gerekirse kişinin hekim tarafından muayenesi ve bazı laboratuvar İncelemeleri de yapılabilir. Bu İncelemeler sonunda herhangi bir patolojik bulgu saptanırsa kişinin bazı İşlerde çalışmaktan alıkonmmsı uygun olacaktır. Örneğin allerjİ öyküsü Olan bir kişinin kontakt dermatit olasılığı bulunan bir İşte (örneğin deterjan vb. temizlik maddelerinin çok kullanıldığı bir İşle) çalışması önlenebilir. Benzeri şekilde akciğer rahatsızlığı olan bir kişinin tozlu onamda veya karaciğer rahatsızlığı Olan bir kişinin şolvcntlerle, çok sigara İçen bir kişinin de asbestle İlgili İşte çalışmasının Önüne geçilebilir.

İş Sağlığı Uygulama İlkeleri

Uygun işe yerleştirme

İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

İşyeri risklerinin kontrolü

Aralıklı kontrol muayenesi

İşyeri sağlık hizmeti

Sağlık eğitimi ve danışmanlık

iş sağlığı uygulama ilkeleri – İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi

Bu uğraşılar İş hijyeni çalışmalarının konularıdır. Bir etkenin ortamda bulunan miktarı etkenin niteliğine göre farklı şekillerde değerIendirilir. Örneğin metaller veya tozların düzeyi İşyeri ortamının belirli bir hacminde bulunan tozun miligram cinsinden İfadesi (mg/m3) şeklinde olabilir, öte yandan gazların miktarı da İşyeri onamının bir hacminde gazın kapsadığı hacim ölçüsü olarak İfade edilir. Gazlar İçin milyonda kısım (ppm; parlS per million. cm3İm3) veya milyarda kısım (ppb;parts per billİon, mm3/m3) ölçüleri sık kullanılır. İşyeri ortamının bir metreküp havasında hehangİ bir gazın santimclrcküp olarak kapsadığı hacim, milyonda kısım (ppm) olmaktadır.

(MAK: Müsaade Edilen Azami Konsantrasyon, MAC: Maximum Allowable Concentrationj MAK değeri olarak belirlenen bu kritik düzeyin aşılması durumunda akut olarak toksik belirtilerin ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Bu nedenle MAK değerin akut toksik belinilere yol açan maddeler İçin kullanılmmşl uygun olmakladır. İkinci kavram ise Eşik Sınır Değeri  Limit Value) kavramıdır. Bu değerin çalışma süresi İçinde bazı zamanlarda aşılması akül tehlike oluşturmaz. Burada önemli Olan konu, ortalama değerin EŞD düzeyin aşmamasıdır. Örneğin 8 saatlik bir İş günü veya 40 saatlik bir çalışma hafımsı txyyunca değişik zamanlarda yapılan ölçümlerde bazan öngörülen sınır değeri aşan değerler bulunabilir, ancak burada önemli Olan, ölçümlerin ortalama değerinin sınırın altında olmasıdır.

iş sağlığı uygulama ilkeleri – Sağlık Risklerinin Kontrolü

Ortamda varlığı ve düzeyi saplanan faktörün düzeyi,izin verilen Sınır değerlerin üzerinde İse,bu durumda risklerin kontrolü amacı İle bazı uygulamalar yapmak gerekir. Alınacak önlemler etkenin niteliğine göre değişik olmaktadır. Örneğin bir gaz veya tozun varlığında havalandırılma sistemi gerekirken gürültünün kontrol altına alınması İçin makinaların sayısının azaltılması düzxnlİ bakımlarının yapılması gürültülü İşlemin diğer bölümlerden ayrılması gibi uygulamalar yapılır.Sağllk risklerinin kontrolunda amaç, risk etkeni İle çalışan İşçinin temasını kesmektir. Bunun için öncelikle yapılması gereken, riskin kaynağında kontrolü’dür. iş sağlığı uygulama ilkeleri arasında yer almaktadır

Bu şekilde riskin İşçiye ulaşması önlenmektedir. Bu amaçla yapılacak en etkili uygulama riskli maddenin hiç kullanılmaması ve yerine tehlikesiz veya az riskli bir başka maddenin kullanıma sokulmasıdır (İkamc,subçtitüsyon) Kanserojen etkisi Olan asbest yerine sentetik bazı maddeler veya benzen yerine lolucn kullanılması bu uygulamanın örneklerindendir. Ancak bu tür bir korunma her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda da yapılabilecek bazı koruyucu uygulamalar vardır. Sık yapılan uygulamalar arasında havalandırma, kapatma, ayırma, üretimde kullanılan yöntemi değiştirme gibi uygulamalar sayılabilir

Oysa kişisel koruyucu uygulamalarının. çalışanın sağlığının korunması bakımından yararı sınırlıdır. Örneğin toz ya da gaza karşı maskenin kullanımı ya da gürültüye karşı kulak koruyucusu kullanımı sıklıkla İhmal edilebilmektedir, Bir kulak koruyucusunun. 8 saatlik bir çalışma gününde yanm saat süreli Olarak takılmaması. kulaklığın koruyuculuğunun yarıya İnmesine neden olmaktadır. Benmari şekilde bir koruyucu gözlüğün kısa süreli takılmaması durumunda gÖR bir yabancı cisim kaçması. diğer zamanlarda gözlük takmanın yararını ortadan kaldırmaktadır. Bu türden sakıncaların önüne geçmek için makinalar üzerine koruyucu (makina koruyucusu) takılması şeklinde uygulamalar geliştirmektedir.

iş sağlığı uygulama ilkeleri – Aralıklı Kontrol Muayenesi

Muayenelerin hangi aralıklarla yapılacağı ve ne tür muayene ve İncelemelerin yapılması (örneğin kurşunla çalışılan yerlerdeki İşçilerin 3 ay ara İle muayene edilmesi, tozlu ortamlarda çalışanların da 6 ay aralıklarla muayeneden geçirilmesi ve göğüs röntgenlerin çekilmesi) gerektiği İlgili tüzüklerle yer almaktadır, Aralıklı kontrol muayenelerinde bu şekilde İşin ortaya çıkardığı risklere yönelik değerlendirmeler yapıldığı gibi, genel anlamda sağlık değerlendirmeleri de (hipertansiyon diyabetes, mcllİtus, beslenme alışkanlığı, koroner kalp hastalığı risk faktörleri vb.) yapılabilir.

iş sağlığı uygulama ilkeleri – İşyerinde Sağlık Hizmeti Sağlanması

İşyerlerinde öncelikle koruyucu hizmetleri sürdürmek üzere sağlık hizmeti verilmesi yasa gereğidir. Sağlık hizmeti İçinde İyileştirici hizmetler de yer almalıdır, Akut hastalığı Olan veya kaza geçiren kişilere tıbbi bakım hizmeti sağlanmalıdır. İşyerlerinde sağlanacak sağlık hizmetleri İçinde acil müdahale Ve acil tedavi olanakları da olmalıdır. Bu şekilde İşyerinde sağlık hizmeti verilmesi hem İŞÇİ hem de İşveren açısından yarar sağlayacak diğer taraftan merkezlerdeki sağlık kuruluşlarına olan talebin azalması ve bu kuruluşlardaki hasta yığılmasının önlenmesi bakımından da olumlu olacaktır.

iş sağlığı uygulama ilkeleri – Sağlık Eğitimi

İş sağlığı uygulama İlkelerinin sonuncusu; ama belki de en önemlilerinden birisi sağlık eğilimidir, Bu eğilimlerde İşyerinde olabilecek risk etmenleri, bunların sağlık etkileri ve korunma yollan konusunda bilgilendirmeler yapılır. Doğrudan İşyeri risklerine yönelik olan bu eğitimlerin yanı sıra genel anlamda sağlığın korunması şeklinde de eğitimler yapılabilir.

İşçiler bir arada topluca bulundukları İçin sağlık eğitimi çalışmaları bakımından kolay ulaşılabilen, bu tür çalışmalar İçin çok elverişli bir gruptur. Bu yönden hijyen denetimi kişisel hijyen, beslenme. aile planlaması, aşılama, çocuk bakımı sağlıklı yaşam biçimi gibi pek çok konuda sağlık eğitimi çalışmalarının kapsamına alınabilir. Yukarıda sözü edilen ilkeler doğrultusunda işyerlerinde gerekli önlemler alındığı ve uygun düzenlemeler yapıldığı taktirde, İşyerleri sağlık risklerinden arındırılmış ve güvenli ortamlar Olur.

osgb

osgb nedir osgb istanbul osgb bursa osgb izmir istanbul osgb listesi osgb eskişehir osgb açılımı osgb sağlık raporu