iş sağlığı ve güvenliği mevzuat, yönetmelik ve kanunları nelerdir?

    İSG, yani açılımı İş sağlığı ve güvenliği, işin oluşması esnasında işyerinde oluşabilecek işçinin maruz kalabileceği her türlü sağlık sorunlarını tespit eder. Sağlık ve güvenlik risklerinin oluşmasını önlemek, ortadan kaldırmak veya azaltmak amacı ile yapılan bilimsel çalışmaların bütününe verilen isimdir. Bu bağlam da işverenin ve çalışanın, görev, yetki ve sorumluluklarının, hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği yazılı kurallarda yer almaktadır. İşte bu yazılı kuralların tümüne İSG kanunları mevzuat ve tüzüğü denilmektedir.Gelişmekte olan ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği mevzuat yazılı olarak düzenlemiştir. Avrupa Birliği kapsamında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 1980’li yılarlın başından bu yana yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde ise Avrupa Birliği uyum yasaları ile beraber Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 2012 yılında resmi gazete de yayımladığı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri ülkemizde de uygulanmaya başlanmıştır. Bir işyerinin göstermiş olduğu faaliyetten dolayı, çalışanlarının, ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve işyerinde bulunabilecek herhangi bir kişinin sağlığına ve güvenliğine etki edebilecek tüm etmenleri korur. Koşulları sağlık ve güvenlik açısından tehlikeye atmaması gereklidir. İşte tüm bu alınacak önlemler iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğinde yer almaktadır.

iş sağlığı ve güvenliği mevzuat, yönetmelik ve kanunları

İş Sağlığı Ve Güvenliğinin temel amacı;

  • Çalışan personellerin güvenliğini sağlamak
  • Üretimin güvenliğini sağlamak
  • İşyerinin güvenliğini sağlamaktır.

  İSG çok geniş ve kapsamlı çalışma kollarını kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin en temel prensibi, iş sağlığı ve meslek hastalıklarına karşı koruma sağlamaktır. İş sağlığı ve güvenliği bu bağlamda hem çalışan açısından hem de işveren açısından çok önemlidir. Dünya’da ve Türkiye’de hızla yayılan sanayileşme ve getirdiği bir takım sıkıntılar özellikle işyerlerinde ve işçiler açısından bir takım sorunlara sebep olmaktadır. Bundan dolayı bir takım önlemleri almak işyerinin güvenliği ve işçi sağlığı konusunda önem kazanmıştır.

Mevzuatın getirmiş olduğu iş yeri hekimi bulundurma ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu da mevcuttur. Yine bu kapsamda, işyeri risk değerlendirilmesi, tehlike sınıfının belirlenmesi, acil durum eylem planları oluşturmak, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı önlemler almak ve bununla birlikte gerekli eğitimlerin verilmelidir. İşyerinde kullanılacak gerekli araç ve gereçlerin kullanılmasına dair bilgilendirilmelerin yapılması da İSG hükümleri gereği OSGB’lerin üzerine düşen görevler arasındadır.