iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk analizi yaklaşık olarak 70 yıldır tüm Dünya’da uygulanmaktadır. Risk analizinin geliştirilmesi ise gereksinimler ile paralel bir şekilde ilerleme göstermiştir. Risk analizini anlatabilmek için öncelikle risk analizinin tanımının yapılması gereklidir. Burada risk analizi tanım olarak, tüm risklerin ortaya konarak nitel veya nicel gözlemler ile tanımlanmasını tasvir etmektedir. Tehlikeler ve potansiyel oluşabilecek tehlikeler belirlenerek gerekli önlemlerin alınması işyerlerinde yapılacak risk analizinin önemini anlatmaktadır. İlgili yönetmelik kapsamında, iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılacak usul ve esaslar anlatılmaktadır. Burada tüm risk analiz ve yöntemlerinin çıkartılarak önlemlerin alınması işverenin sorumluluğu altında tutulmuştur. İşveren iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi usul ve esaslar dâhilinde sorumlu tutulmaktadır.  İşverenin sorumlulukları şu şekildedir;

  • Çalışma ortamının sağlık ve güvenlik açısından risk değerlendirmesi yapmak ve yaptırmak ile yükümlüdür.
  • Risk değerlendirilmesinin gerçekleşmesi, işverenin işyerinde iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğunu yerine getirmesi yükümlülüğünü kaldırmamaktadır.
  • İşveren risk değerlendirmesi yapan iş güvenliği uzmanlarına değerlendirme sırasında her türlü belge, rapor ve evrakları vermek zorundadır.

iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi uzmanları

iş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi
Risk yönetiminde
risk değerleme ekibi işveren tarafından oluşturulmalı ve ekip, işveren veya işveren vekili, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimi, işyerindeki çalışan temsilcileri, işyerindeki destek elemanlar ile oluşturulmalıdır. Risk değerlendirmesi tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmelidir. Risk değerlemesinin yenilenmesi iş yerinin, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olmasına farklılık göstermektedir. İşyerinin taşınması, binaya eklenti yapılması,  işyerinde kullanılan teknolojinin ve ekipmanların değişmesi,  üretim yönetiminde değişiklik, iş kazası veya meslek hastalığının oluşması veya oluşmasına az kalması, mevzuatta değişiklik yapılması, çalışma ortam ölçümü veya sağlık taramalarında değişiklik olması, işyeri dışında oluşan ve işyerini etkileyen tehlikenin oluşması da risk analizinin tekrar yapılmasını gerektiren unsurlardır.

Ayrıca işyerinde çalışan, çalışan temsilcileri veya dışarıdan çalışmaya gelen işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık ve güvenlik riskleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgi almaları sağlanmalıdır. Tespit edilen riskli durumlarda önlemler alınmalı ve gerekirse müdahale edilmelidir.