ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi – isg yönetim sistemleri

ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (Occupational Health and Safety Management Systems) müşterilerin yönetim sistemlerinin tanımlanabilir (isg yönetim sistemleri) iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı ile tetkik edilebilmesine ve belgelendirilebilmesine olan acil müşteri İhtiyaçlarının karşılanması için geliştirilmiştir.

Standardın kapsamı aşağıda gösterildiği gibidir:

 1. Kuruluşun faaliyetleri İle birleştirilen, İş sağlığı ve Güvenliği (isg) risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve İlgili diğer taraflar İçin riskleri yok etmek veya en aza indirmek için bir isg yönetim sistemi oluşturmak,
 2. Bİr isg yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
 3. KuruIuşun beyan edilen isg politikasına kendi kendine uymayı sağlamak,
 4. Bu gibi uygunlukları diğerlerine göstermek,
 5. Kuruluşun isg yönetim sisteminin bir diş kuruluş tarafından belgelendirilmesine/ kaydedilmesine İstekli olmak,
 6. Bu standardın şartları İle uygunluğunu kendi kendine tayinini ve deklarasyonunu yapmak,

isg yönetim sistemleri, kuruluşun faaliyetleri İle ilgili isg riskleri yönetimini kolaylaştıran tüm iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi bir parçasıdır, Bu sistem, kuruluş yapısını, faaliyet planlarını, sorumluluklarını, deneyimleri, prosesleri, prosedürleri ve kuruluşun isg politikasının geliştirilmesi, uygulanması, İyileştirilmesi, başarılması, gözden geçirilmesi ve sürdürülmesi İle İlgili kaynaklan kapsar.

isg yönetim sistemleri unsurları aşağıdaki gibidir:

 1. Genel Şart
 2. İSG Politikası
 3. Planlama
 4. Uygulama ve Çalıştırma
 5. Kontrol ve Düzenleyici Faaliyet
 6. Yönetimin Gözden Geçirilmesi

kaza tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama

Kuruluş, devam eden tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol Ölçümlerinin yapılması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Bu prosedürler aşağıdakileri İçermelidir,

 • Rutin ve rutin olmayan faaliyetler;
 • İş yerine erişebilme İmkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil);
 • Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan işyerindeki olanaklar.

Kuruluş, isg hedeflerini koyarken bu değerlendirmelerin sonuçlarının ve bu kontrollerin etkilerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır.Kuruluş bu bilgileri doküman etmeli ve güncel tutmalıdır.

Kaza tanımlaması ve risk değerlendirmesi için kuruluşun metodolojisi;

 • Karşıt (reactive) olmaktan çok lehte (proactive) olmayı sağlamak İçin, kapsamına, doğasına ve zamanlamasına göre tarif etmeli,
 • Ölçümler ile giderilen veya kontrol edilen risklerin sınıflandırılması ve tanımlanmasını sağlamalı,

Çalıştırma deneyimi ve uygulanan risk kontrol önlemlerinin kapasiteleri İle tutarlı olmalı,

Kuruluşun şartlarının tayinine, eğitim İhtiyacının tamamlanmasına ve/veya çalıştırma kontrollerinin geliştirilmesine girdi sağlamalı,

 • Gerekli faaliyetlerin hem etkin, hem de zamanında uygulanması İçin izlemeyi sağlamalıdır.