işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 2012 yılında çıktı. Ancak yasada yer alan bazı uygulamalar için işletmelere, sınıflarına göre geçiş süreleri tanındı. Yasa ile işyerlerine işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi.

Az Tehlikeli İşler kapsamında çalışan sayısı 50’nin altında olan işletmeler için kanunun 6. maddesinde yer alan yükümlülüklerin başlama tarihi olarak 1 Temmuz 2016 tarihi belirlenmişti.

Ancak uygulama 1 Temmuz 2017’ye ertelendi ve  bu tarihten itibaren çalışan sayısı 50’inin altında olan az tehlikeli iş yerleri de, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunda olacak.

Pratikte, çoğu işyeri bu hizmeti iş yeri hekimleri ve uzmanları ile sözleşme yaparak alıyor. Ancak bir veya iki kişinin çalıştığı çay ocağı, kundura tamircisi gibi yerlerin sahiplerinin bu hizmeti alması kazancı belli olan bu kişilere önemli bir külfet getirecek. Bu nedenle küçük işletmelerde bir telaşın yaşandığını söylemek mümkün. Yasadaki işyeri hekimi bulundurmama cezası ise 13 bin liraya kadar çıkabilecek

işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu ve iş güvenliği hizmeti osgb firmaları tarafından sağlanmaktadır. acar ortak sağlık güvenlik birimi ile bu konuda kaliteli hizmet alabilirsiniz.

işyeri hekimliği

Bu temel İlkeleri İş sağlığı ve iş güvenliği alanında uygulayabilmek İçin bütün İşyerlerini bütün çalışanları kapsamına alan kanuni bir düzenlemeye İhtiyaç vardır.

Halen Bakanlığımız bünyesinde konu İle İlgili mevzuat çalışmaları sürmektedir. Sağlık hizmetlerinin bütün uygulama alanlarında olduğu gibi bütün koruyucu uygulamaların ön planda olduğu işyeri sağlık güvenlik hizmetlerinde de ekip çalışması ön plana çıkmaktadır.

İşyeri sağlık hizmetleri İçinde temel sağlık hizmetlerinin önemli başlıkları İşyeri hekiminin görevleri arasında Olup İşyeri hekimi bu ekibin başıdır.

“İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartlan İle Görev Yetkileri Hakkında Yönetmeliğe” göre İşyeri hekiminin görevleri aşağıda özetlenmiştir

İşyeri Hekiminin Tıbbi Görevleri:

 1. İşçilerin İşe giriş muayenelerini yerine getirilmesi
 2. Aralıklı kontrol muayenelerinin yapılması
 3. Meslek hastalığı dışı,üç haftadan uzun İşten uzaklaşmalar İle bütün meslek hastalıkları, İş kazaları ve sık tekrarlanan İşten uzaklaşmalar halinde İşe dönüş muayeneleri yapılması
 4. Koruyucu aşıların düzenli olarak yapılması
 5. Özelliği olan işçilere, bu arada ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara, gebe ve emzikli kadınlara. 18 yaşından aşağı gençlere, İki yaşından küçük çocuk sahibi annelere, malul ve arızalılara. alkoliklere, birden fazla İş kazası geçirmiş işçilere özel bir İlgi ve ihtimam sağlanması
 6. Kaza halleri İçin İşyerinde İlk yardım organizasyonu ve acil tedavinin sağlanması
 7. Kadın İşçilerin çalıştırıldığı İşyerlerinde İlgili tüzük gereği Oluşturan kreş ve çocuk bakımı yerlerinde barındırılan çocukların sağlık kontrollerinin yapılması ve genellikle bu yerlerin sağlık şartlarına uygunluğunun denetlenmesi

İşyeri Hekiminin Tıbbi Teknik GörevIeri:

İşyeri hijyeni ve güvenliği konularında İnceleme, araştırma:

 • İşyerinin yakından tanınması ve kullanılan, üretilen maddelerin İncelenmesi ve İzlenmesi
 • Çalışma ortamı şartlarının değerlendirilmesi amacı ile düzenli olarak işyeri ziyaretlerinin yapılması
 • İşyerinin genel temizlik, yemekhane çay ocakları, yıkama yerleri. lavabo, duş, tuvalet. soyunma odaları gibi genel hijyen şartlarının İşyeri hekimi tarafından sürekli İzlenmesi
 • Güvenlik yönünden sakıncalı Olan İşyeri koşullarının düzeltilmesi çarelerinin araştırılması ve alınan önlemlere uyumun denetlenmesinde (Kişisel koruyucuların kullanımı gibi) teknik ekibe yardımcı olunması
 • İş kazası soruşturmaları İle bunlara karşı alınacak tedbirlerin tespiti İle İlgili araştırmalar yapması
 • İlk yardım ve kurtarma İşlerinin teşkilatlanması İçin gerekli düzenleme Ve malzeme temininin sağlanması
 • Mesleki bir hastalığın veya İşle İlgili bir hastalığın şüphesi veya tespitinden sonra. koruyucu tedbirlerin acilen alınması ve bununla İlgili İzlenimlerin yapılması
 • En az ayda bir defa toplanması gereken “İşyeri İŞÇİ sağlığı ve İş güvenliği kurulu”na katılması ve görüşlerini bildirmesi

İş ve İşçi uyumu :

 • İşyeri ve İş kolunda uygulanan İşlemleri ve teknolojik şartları İnceleyerek bunların işyeri şartlarına uygunlukları konusunda İşvereni bilgilendirmesi
 • İşin gerektirdiği fiziki ve ruhi yetenekler İle İşçilerin kişisel niteliklerinin tespiti
 • kişilerin uygun İşlerde çalıştırılmaları konusunda görüş bildirmesi Önerilerde bulunması
 • İş değişikliklerinde danışmanlık yapması
 • Aşın yorgunluk
 • İş kanısı, şık sık viziteye çıkma gibi problemler olduğunda söz konusu İşyerlerinde İncelemeler yapılarak gerekli Önlemlerin alınması ve takip edilmesi
 • İş kazasına uğrayan ya da mesleki bir hastalığa tutulan İşçiler İçin İlgililer İle görüşülerek bunların tedavi ve rehabilitasyonuna yardımcı olunması
 • Malul arızalıların mevcut kapasitelerine uygun İşlerde çalıştırılmaları İçin görüş bildirmesi  bu İşçilerin daha özenle izlenmesi

Sağlık Eğitimi

işçilerin kişisel hijyen, beslenme, bulaşıcı hastalıklar, sağlıklı yaşam, kişisel koruyucuların kullanımı ve genel hijyen konularında sözlü eğitimlerinin sürdürülmesi

Kayıt ve İstatistik Görevleri:

 • İşyerinde çalışan her birey İçin bir “sağlık kartı” düzenlenmesi kişiye bu sağlık bilgilerinin İşyeri sağlık biriminde arşivlenmesi
 • İşyeri sağlık biriminde İş kazası ve meslek hastalıkları İle İlgili kayıt tutulması ve İşverenin gerekli bildirimler ile uyarılması
 • İşyeri sağlık birimi adına tüm çalışmalarım açıkça belirtilecek biçimde İstatistiksel verilerle yıllık çalışma raporu hazırlanması ve İşverene sunulması

İnceleme Araştırma Ve İşyeri Dışı Kuruluşlarla ilgili Görevler

 •  İşyeri hekimliğinin kurumsallaşması, eğitim programlarının geliştirilmesi
 • İşyerlerinde İşyeri hekimliği uygulamalarının yaygınlaşması

iş sağlığı ve güvenliği alanında beklenen hedeflere ulaşmasında önemli katkıda bulunacaktır

iş sağlığı alanında olması gereken seviyeye ulaşılmasında en önemli adım Olan yasal düzenleme ve İyileştirme hazırlıkları Bakanlığımız tarafından sürdürülmektedir.