MESLEK HASTALIKLARI

meslek hastalığı nedir – meslek hastalıkları örnekleri

Genel olarak meslek hastalığı, “Çalışanların gerek kullanılan ham maddeler gerekse çevre şartlarından etkilenerek uğradıkları geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya  ruhi arıza hâlleridir.” şeklinde tanımlanmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 14. maddesinde  meslek hastalıkları tanımı aşağıdaki gibi verilmiştir:

“Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı  tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâlleridir.”

Tanım dikkatlice incelendiğinde bazı ayrıntılar dikkat çekmektedir. Bu ayrıntılar meslek hastalığının tam olarak anlaşılabilmesi açısından önemlidir.

Meslek hastalıkları, iş kazalarından farklı olarak uzun zaman sürecinde de ortaya çıkabilir ancak çok kısa süre içinde ortaya çıkabilen meslek hastalıkları da vardır. Ne olursa olsun, meslek hastalığına yakalanabilmenin koşulu, bir süre o iş yerinde çalışmaktır. Bu süre, maruz kalınan etmenin yoğunluğu ile ilgilidir.

meslek hastalıklarının nedenleri – meslek hastalıklarının sınıflandırılması

Yol açan etmenlere göre meslek hastalıkları aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

 • Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları
  • Ağır metaller
  • Çözücüler
  • Gazlar
  • Asit ve alkali maddeler
  • Pestisitler
 • Fiziksel kaynaklı meslek hastalıkları
  • Gürültü ve titreşim
  • Yüksek ve alçak basınçta çalışma
  • Soğuk ve sıcakta çalışma
  • Tozlar
  • Radyasyon
  • Aydınlatma
 • Biyolojik kaynaklı meslek hastalıkları
  • Bakteri kaynaklı olanlar
  • Virüs kaynaklı olanlar
 • Biyoteknoloji kaynaklı olanlar
 • Psikolojik kaynaklı olan meslek hastalıkları
 • Ergonomiye özensizlikten kaynaklanan meslek hastalıkları

meslek hastalıklarını önleme – meslek hastalıklarına karşı alınabilecek önlemler

İnsan, çevre güvenliği, makine ve donanım, bir bütün içinde tek tek ele alınmalıdır.

İşçi sağlığı ve güvenliğinin önemi işçi ve işverence çok iyi kavranmalıdır. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda kişisel bilgi, öngörü ve yargılarla değil, kuralına uygun hareket eden çalışanlar topluluğu oluşturulmalıdır. Tüm kazalar önlenebilir ancak işverenler bu  çalışmalara önderlik etmeli ve sorumluluk taşımalıdır. meslek hastalığı nasıl önlenir

 • Meslek hastalıklarını önlemedeki başarı aşağıdaki yararları sağlar:
  • Çalışanlar korunmuş
  • İşletme güvenliği sağlanır.
  • Üretim güvenliği sağlanır.
  • Çevre güvenliği sağlanır ve
  • İş kazaları ve meslek hastalıkları sıfıra yaklaşır.
  • Ekonomik kayıplar azalır.
  • Maliyetler azalır.
  • Çalışanların, müşterinin ve iş yerinin memnuniyeti sağlanır.
  • Verimlilik

meslek hastalıklarında işverenin sorumlulukları

İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

Bu çerçevede işveren aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:

 • Çalışana görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
 • Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi, mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar
 • İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
 • Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
 • Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
 • İşveren; risklerden korunma ilkelerini yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek, risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve araştırma yapmak veya yaptırmak, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini yapmak, çalışanları bilgilendirmek, çalışanların eğitimini sağlamak ve ça- lışanların görüşlerini almak ve katılımlarını sağlamak ile yükümlüdür.
 • İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
 • Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını
 • İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

Meslek Hastalıklarında Çalışanların Sorumlulukları

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel yükümlülükleri aşağıda açıklanmıştır:

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemektir.

Meslek hastalığı önlenebilir hastalıklar olduğu dikkate alındığında çalışanlar işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri yerine getirdikleri takdirde kendi üstlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş olacaklardır.

Bu yükümlülükler;

 • İş yerindeki makine, cihaz, araç gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek,
 • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak,
 • İş yerindeki makine, cihaz, araç gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhâl haber vermek,
 • Teftişe yetkili makam tarafından iş yerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak,
 • Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmaktır.