psikososyal risk etmenleri

stres: kişide, birtakım sorunların yol açtığı coşkusal, ruhsal gerilim. iş yerinde stres yaratan pek çok farklı etken bulunmaktadır. peki psikososyal risk etmenleri yönetmeliği iş stresi ile baş etme konusunda nelerden bahsetmektedir

Stres Günlük yaşamda karşılaşılan olayların, insan ilişkilerindeki baskının sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumu olarak tarif edilebilir. İşin strese yol açan özellikleri, işin yapıldığı koşullar ve iş çevresi ile işin içeriği olarak iki ana bölümde incelenmektedir.

 • Yöneten ve yönetilenlerin amaç konusundaki fikir ayrılığı
 • Personel değerlendirmede belirsizlikler
 • Kişiler arası rekabet, kayırmacılık, güç savaşı
 • Yetki ve sorumluluk belirsizliği
 • Etkin kayıt ve iletişim sistemi olmaması
 • Yeni değişimler (yönetim, üretim, ücret vb.)
 • Kişilik çatışmaları
 • Çalışma koşulları (devam, izin, ücret vb.)
 • İşin niteliği (tekdüze çalışanlarda, zaman baskısı-yöneticilerde)
 • İş yerindeki konum (düzey arttıkça stres etkenleri artar, en stresli düzey orta kademedir.)

psikososyal riskleri tetikleyen faktörler

psikososyal risk etmenleri pdf

organizasyonel etkenler:

 • Görev ve rol belirsizliği
 • Motivasyon eksikliği
 • Tekdüze üretim
 • Vardiya sistemi
 • Çalışma süresi uzunluğu
 • İş tatmini
 • Yasal yetersizlikler
 • Çatışmalar
 • Üretim süreci hataları
 • İş kazaları

kültür ve mesleğe ilişkin psikososyal etkenler:

 • Genç/yaşlı olmak
 • Eğitim düzeyinin artması
 • Bekâr olmak
 • Çocuk sahibi olmak
 • İş yerine uzakta oturmak
 • Kirada oturmak
 • Kültürel yapı farklılıkları
 • Beslenme biçimi farklılıkları
 • Boş zamanları uygun değerlendirmemek

iş yerinde stres nedir

Psikososyal tehlike, iş tasarımının, örgütlenmesinin ve yönetiminin ve gerçekleştirildiği toplumsal ve çevresel koşulların psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutlarıdır. İşin gerekleri işçinin bilgi, beceri ve gereksinimleriyle çatıştığında (nicel aşırı yük, nitel düşük yük) ve özellikle işçinin işi üzerindeki denetimi ve işi ile ilgili sosyal desteği yetersiz  olduğunda, iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur. Peki stres nedir?

stres sonucu ortaya çıkabilecek psikosomatik bozukluklar

 • Kaslarda gerilme ve ağrı
 • Mide salgısında artma, bulantı, kabızlık
 • Uykusuzluk, baş ağrısı, güçsüzlük, baygınlık
 • Kalp vuruşunda artma
 • Nefes alma sıklığında artma
 • Cinsel güçsüzlük

stres sonucu ortaya çıkabilecek psikosomatik hastalıklar

 • Gastrit
 • Hipertansiyon
 • Kalp krizi
 • Migren
 • Ürtiker
 • astım

Stresle Başa Çıkmayı Zorlaştıran Kişilik Özellikleri

 • Düşmanlık duygusu baskın olma
 • Kendine sürekli suçluluk payı çıkarma
 • Aşırı duyarlı ve duygusal tepkileri önde olma
 • Benmerkezci, egoist olma
 • Olayları çok iyi / çok kötü bulma
 • Olgunlaşmamış olma
 • Pasif kişiler
 • A tipi kişilik yapısı (pek çok konuda bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişiler)

mobbing

 • Kendini ifade etme ve iletişim oluşumunu engelleme
 • Sosyal izolasyon
 • Mesleki itibara saldırı
 • Niteliksiz işlerde çalıştırma
 • Zorlayıcı ortam koşullarında çalıştırma

işyerinde stres yönetimi

 • Sağlıklı beslenme
 • Fizik egzersiz ve spor
 • Derin nefes alıp verme
 • Gevşeme ve rahatlama hareketleri
 • Sosyal yardım
 • İlaç tedavisi

iş stresi nasıl atılır

 • Kendine güven eğitimi • Çatışmaların çözümü • Amaç ve öncelik sıralama eğitimi • A-tipi davranışların değiştirilmesi • Karar verme ve problem çözme ustalığı kazanma • Zaman yönetimi ve düzenlemesi • Psikoterapi • Tıbbi tedavi

psikososyal risk etmenleri yönetmeliği

6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş sağlığı ve güvenliği alanının “psikososyal” boyutundan sözetmemektedir. iş sağlığı ve güvenliği açısından aslında fazlasıyla öneme sahip psikososyal risk etmenleri yönetmeliği ilgili henüz net bir kanun yoktur.

psikososyal risk analizi

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri aşağıda yer alan ölçekler ile iş yerindeki stres ve diğer psikososyal etmenler ölçülebilir.

 • İş memnuniyeti ölçekleri • Tükenmişlik ölçekleri • İş tatmini ölçekleri • Aidiyet ölçekleri

Tüm bu muayene ve değerlendirmelerin yanında iş yerinde çalışanların sağlık gözetimi yoluyla periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi en etkin yönetmedir.

iş stresi ile başa çıkmanın yolları

iş stresiyle baş etme yolları: Stresle başa çıkmanın en etkili yöntemi stresi kaynağında yok etmektir. Bu amaçla işletmede strese yol açan personel politikaları değiştirilebilir; işçiler arasındaki ve işçilerle yönetim arasındaki iletişim güçlendirilebilir; yürütülen işler yeniden tasarlanıp, örgütlenebilir; özellikle alt kademelerden başlayarak işçilerin karar alma süreçlerine katılımı ve özerkliği artırılabilir. Bu yöntemlerden hangisinin seçileceği stres etmenine ve etkileme yollarına göre değişir

işyerinde stres yönetimi: İkincil koruma eğitim ve öğretim ile bilinci artırma ve beceri geliştirmeyi kapsar.

iş stresi nasıl atılır: Üçüncül koruma ruhsal bozukluklar nedeniyle işten ayrılan bireylerin rehabilitasyonunu hedefler. Üçüncül koruma; “Strese bağlı önemli akıl sağlığı sorunu yaşayan işçilerin iyileştirilmesini ve üretime geri döndürülmesini amaçlar

osgb açılımı istanbul osgb listesi osgb istanbul osgb ümraniye osgb nedir osgb nerede osgb istanbul anadolu yakası osgb istanbul avrupa osgb fiyat listesi